letselschade termen A

Letselschade Termen A

A ⇐ b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z

A

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is de verplichting om iemand schadeloos te stellen. Dit kan het gevolg zijn van een wettelijke verplichting of een contractuele verplichting.

gerelateerd:

 • wettelijke verplichting
 • contractuele verplichting.

Aansprakelijkheidsverzekering

De verzekeringsovereenkomst voor aansprakelijkheid jegens derden als gevolg van een onzekere toekomstige gebeurtenis.

gerelateerd:

 • verzekeringsovereenkomst

Aansprakelijkheidsverzekeraar

De verzekeraar die tegen aansprakelijkheid verzekert.

Aansprakelijkstelling

Een schriftelijke mededeling van de benadeelde aan de veroorzaker van een gebeurtenis die schade tot gevolg heeft, waarin wordt medegedeeld dat de benadeelde de veroorzaker aansprakelijk stelt voor de geleden en nog te lijden (letsel)schade.

Affectieschade

Immateriële schade die het gevolg is van het verlies van een naaste. Of door het ernstige gewond raken van een naaste. In Nederland bestaat voor gebeurtenissen na 1 januari 2019 recht op een vergoeding op basis van een tabel. In deze tabel wordt onderscheid gemaakt tussen het verband met de naaste en de ernst van het letsel. Voor meer informatie zie de pagina over affectieschade.

Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is deskundige in de inzetbaarheid en belastbaarheid van een werknemer. Zo kan de arbeidsdeskundige een oordeel geven over de verdiencapaciteit van een slachtoffer in een letselschadezaak. Ook kan de arbeidsdeskundige een oordeel geven over de arbeidsgeschiktheid voor het eigen werk of vervangend werk. Voorts kan de arbeidsdeskundige een beoordeling geven van de mogelijkheden die een slachtoffer heeft om de huishoudelijke taken in en rond het huis te vervullen. De arbeidsdeskundige heeft dus een rol in het berekenen van de schadeposten:

 • verlies aan verdienvermogen
 • huishoudelijke hulp
 • zelfwerkzaamheid

Bij het beoordelen van de mogelijkheden baseert de arbeidsdeskundige zich zoveel mogelijk op de medische informatie beschikbaar is. Veelal is dit informatie die beschikbaar is in het medisch traject of een reeds uitgevoerde medische expertise.

Arbeidsinspectie

De arbeidsinspectie is onderdeel van de Inspectie ZSW. Deze is onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Inspectie SZW is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bij een arbeidsongeval dat leidt tot blijvende gevolgen en/of tot minimaal één (dag)opname in het ziekenhuis, is een werkgever verplicht om melding te doen bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie heeft uitgebreide bevoegdheden om onderzoek te doen naar een ongeval en om passende maatregelen te nemen.

Arbeidsongeschiktheid

De mate waarin iemand niet geschikt is om werk te doen. Het kan hierbij gaan om het eigen werk; arbeidsongeschiktheid voor eigen werk. Of voor ander (passend) werk. Indien iemand zijn schade kan beperken door ander passend werk te gaan doen, dan kan de schadepost verlies aan verdienvermogen worden beperkt. Het kan ook zo zijn dan iemand zich hier voor moet laten omscholen. De kosten die met de omscholing gepaard gaan dienen te worden vergoed door de aansprakelijke partij.

Arbeidsongeval

Een ongeval tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Voorwaarde hierbij is dat er sprake is van een gezagsverhouding. Ook een ongeval tijdens woon- werk verkeer wordt als een arbeidsongeval gezien. Een werkgever is aansprakelijk voor een arbeidsongeval tenzij hij aannemelijk kan maken dat hij alle nodige maatregelen heeft genomen en inlichtingen heeft verstrekt om een arbeidsongeval te voorkomen.

WET: 7:658 BW lid 1 en 2:

1 De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

“2 De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer”

Bereken nu de schadepost huishoudelijke hulp
meer over letselschade

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld
 • Berekenen schadeposten
 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)
 • Opvragen medische informatie
 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 0 Gemiddeld: 0]