overlijdensschade

Overlijdensschade

Overlijdensschade is de schade die een nabestaande kan vorderen van iemand die aansprakelijk is voor de dood van een familielid of partner. De overlijdensschade bevat geen smartengeld, maar wel schade als gevolg van gemis aan verzorging van de overledene. Dit kan gaan om financiële gevolgen. Bijvoorbeeld dat een aanzienlijk deel van het gezinsinkomen wegvalt door het overlijden van een vader. Aan de andere kant kan het ook gaan aan feitelijke verzorging. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een vader die bij een dochter in de tuin hielp. De kosten die gepaard gaan met het inroepen van een derde voor het doen van deze feitelijke verzorging kunnen gevorderd worden.

Bij het schatten van de overlijdensschade moet rekening gehouden worden met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Zo zullen minderjarige kinderen uiteindelijk uit huis gaan. Dit heeft dan zijn invloed op de schade. Er zal bij het vaststellen van de overlijdensschade dan ook een schatting worden gemaakt van de leeftijd dat het minderjarige kind uit huis zal gaan op basis van de bekende omstandigheden. Zo zal dit met alle relevante factoren gebeuren.

Het schatten van de schade door het weggevallen van financiële en feitelijke verzorging van de overledene is een complexe taak. Hierbij is het raadzaam om een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist in te schakelen. Die kan dan experts inschakelen om een schatting te maken van de schadeposten.

Verder zijn de kosten van de teraardestelling (de begrafenis) een onderdeel van de overlijdensschade.

Smartengeld maakt geen onderdeel uit van de overlijdensschade. Wel is het mogelijk om aanspraak te maken op Affectieschade.

De personen die aanspraak maken op overlijdensschade zijn genoemd in art 6:108 BW:

1. Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander jegens hem aansprakelijk is overlijdt, is die ander verplicht tot vergoeding van schade door het derven van levensonderhoud:

a. aan de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, de geregistreerde partner en de minderjarige kinderen van de overledene, tot ten minste het bedrag van het hun krachtens de wet verschuldigde levensonderhoud;

b. aan andere bloed- of aanverwanten van de overledene, mits deze reeds ten tijde van het overlijden geheel of ten dele in hun levensonderhoud voorzag of daartoe krachtens rechterlijke uitspraak verplicht was;

c. aan degenen die reeds vóór de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, met de overledene in gezinsverband samenwoonden en in wier levensonderhoud hij geheel of voor een groot deel voorzag, voor zover aannemelijk is dat een en ander zonder het overlijden zou zijn voortgezet en zij redelijkerwijze niet voldoende in hun levensonderhoud kunnen voorzien;

d. aan degene die met de overledene in gezinsverband samenwoonde en in wiens levensonderhoud de overledene bijdroeg door het doen van de gemeenschappelijke huishouding, voor zover hij schade lijdt doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien.

2. Bovendien is de aansprakelijke verplicht aan degene te wiens laste de kosten van lijkbezorging zijn gekomen, deze kosten te vergoeden, voor zover zij in overeenstemming zijn met de omstandigheden van de overledene.

3. Hij die krachtens de vorige leden tot schadevergoeding wordt aangesproken, kan hetzelfde verweer voeren, dat hem tegenover de overledene zou hebben ten dienste gestaan.

De kosten voor hulp van een letselschadeadvocaat worden vrijwel altijd vergoed. Neem vrijblijvend contact op met letselschadevordering.nl en laat u informeren over de mogelijkheden door een letselschadeadvocaat.

Bereken nu uw smartengeld
meer over letselschade

Letselschade Advies

✅gratis

✅100% schade vergoed

✅gespecialiseerde letselschade advocaat

✅schade berekenen

juridische bijstand en advies bij persoonlijke schade door:

 • Ongevallen
 • Medische fouten
 • Verkeersongevallen
 • Geweld
 • Bedrijfsongevallen

Kosteloos Letselschade Advocaat:

Onze advocaten helpen u kosteloos met:

 • Berekenen smartengeld
 • Berekenen schadeposten
 • Inschakelen experts (op kosten aansprakelijke partij)
 • Opvragen medische informatie
 • Onderhandelen over schade

Vul uw e-mail en telefoonnummer in. Binnen 5 minuten weet u wat de kans op schadevergoeding is.

  Veilig Online
  Beoordeel
  [Totaal: 2 Gemiddeld: 4]